z-Einsatzhose OF ADIS-STRETCH asntistat. Lichtbogens. BGLD